413-Gang Kiaw Waan (Thai Green Curry)

413-Gang Kiaw Waan (Thai Green Curry)

With Thai aubergine, kaffir lime leaves, green chilli, sweet Thai basil, bamboo shoots & coconut milk